Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği

                       14 Aralık 2006 PERŞEMBE                   Resmî Gazete                                                  Sayı : 26376

 

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ev tipi klimalarin enerji etiketlemesine

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; enerji tüketiminde tasarruf ve tüketicilerin enerjiyi daha verimli kullanan elektrikli cihazları tercih edebilmelerini sağlamak için, elektrik enerjisi ile çalışan ev tipi klimaların enerji etiketlemesiyle ilgili kuralları ve performans standartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, elektrik dışında başka enerji kaynaklarıyla çalışan klimalar, havadan-suya ve sudan-suya sistemler ile 12 kW’den daha fazla soğutma gücüne sahip klimalar hariç olmak üzere, TS-EN-255-1, TS- EN-814-1 standartlarında veya ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartlarda tanımlanmış elektrik enerjisi ile çalışan ev tipi klimaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3(1) Bu Yönetmelik;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanuna dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 2002/31/EC sayılı Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Cihaz: İkinci maddede belirtilen ürünleri,

c) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

ç) Ek bilgi: Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin, enerji veya diğer gerekli kaynakların kullanımıyla ilgili

veya bunların değerlendirilmesinde kullanılabilecek ve söz konusu ürünün performansıyla ilgili diğer bilgileri,

d)  Enerji  etiketi:  Üretici  tarafından  elektrikli  cihazın  önüne  veya  üstüne  iliştirilen,  kolayca  görülebilen,

silinmeyen ve kolayca okunabilecek şekilde, enerji etiketi değerlerinin yer aldığı bilgileri içeren açıklayıcı bir belgeyi,

e) Fiş: Üreticiler tarafından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-II)’de belirtilen teknik özellikler konusunda tüketicileri bilgilendirmek amacıyla ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzundaki bir bölümü veya ayrı bir şekilde düzenlenen broşür veya belgeyi,

f) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

g) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye mal ve hizmet sunan, toptancı/perakendeci veya  bu  Yönetmelik  kapsamına  giren  ürünleri  satan,  kiralayan,  taksitli  satışa  sunan,  promosyoncu  veya  nihai kullanıcıya tedarik eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Uyumlaştırılmış ulusal standart: Referans numarası Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış

olan Avrupa standardını uyumlaştıran ve Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

h) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri üreten veya bunlara adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üreticinin nam ve hesabına hareket etmek üzere üretici tarafından yetkilendirilen temsilcisini; Türkiye’de bir yetkili temsilcisinin  bulunmaması  halinde  ise  ithalatçıyı;  ayrıca,  ürünün  tedarik  zincirinde  yer  alan  faaliyetleri  ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üretici ve Satıcının Yükümlülükleri

Üretici ve satıcının yükümlülükleri

MADDE 5 (1) Üretici ve/veya satıcı; satacağı, promosyonunu yapacağı, kiralayacağı, taksitli satışa sunacağı veya nihai kullanıcıya tedarik edeceği bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerle ilgili fiş veya etiketlerde, tüketicilerin bilgilenmesini teminen, elektrik enerjisi ve diğer enerji çeşitlerinin tüketimine ilişkin bilgiler ile ek bilgileri belirtir. Bu Yönetmelik kapsamında gerekli görülen bilgiler, uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun olarak yapılan ölçümler sonucunda elde edilir.

(2) Üretici ve/veya satıcılar, bu Yönetmelik kapsamına giren ürünleri satış amacı dışında ticari fuarlar gibi halka

açık yerlerde sergiledikleri durumlarda da birinci fıkrada belirtilen fiş veya etiketleri bulundurmak zorundadır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce üretilmiş cihazlar ile ikinci el cihazlar için etiket ve fiş zorunluluğu yoktur.

Teknik dosya

MADDE 6 (1) Üretici, etiket veya fişlerde yer alan bilgilerin doğruluğunun saptanmasına yeterli olacak

şekilde teknik dosya oluşturur. Teknik dosya aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Üreticinin adı, adresi,

b) Cihazın modeli,

c) İlgili teknik resimler dahil olmak üzere modelin ana tasarım özellikleri, özellikle enerji tüketimini etkileyen üniteler

hakkında bilgi,

ç) İlgili standarda veya bu standart ile uyumlu diğer standartlara göre hazırlanmış test raporları,

d) Kullanma talimatı.

(2)  Belli  bir  modelin  bileşimi  ile  ilgili  bilgi,  tasarımın  temelinde  yapılan  hesaplama  ile  ve/veya  diğer bileşimlerden yola çıkılarak tahmin edilebildiği durumlarda, teknik dosya bu hesaplamaların veya tahminlerin ve yapılan hesaplamaların   doğruluğunu   kanıtlamak   için   yapılan   testlerin   ayrıntılarını   (ayrılabilir   sistemin   performansını hesaplamak  için  kullanılan  matematiksel  modelin  ve  bu  modelin  doğruluğunu  kanıtlamak  için  yapılan  ölçümlerin ayrıntıları) içermelidir.

(3) Üretici, teknik dosyada yer alan tüm belgeleri; son ürün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal

edildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle muhafaza etmek ve istenilmesi halinde Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdür.

Etiket

MADDE 7(1) Enerji etiketinin düzenlenmesinden cihazın üreticisi ile satıcısı müteselsilen sorumludur.

(2) Üreticiler, etiketleri satıcılara bedelsiz olarak verirler ve kendi etiket teslimat sistemlerini kendileri seçmekte serbesttirler. Ancak,   satıcılar etiket talep ettiklerinde üreticiler talep olunan etiketleri en kısa zamanda temin etmek zorundadır.

(3) Etiket, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-I)’de belirtildiği gibi düzenlenmeli ve kolayca görülebilir şekilde  cihazın  ön  veya  üst  dış  bölümüne  yerleştirilmelidir.  Etikette  yer  alan  bilgiler  kolayca  okunabilecek  ve silinmeyecek şekilde Türkçe olmak zorundadır.

Fiş

MADDE 8(1) Fişin içeriği ve biçimi, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-II)’de belirtilen şekilde olmalıdır.

Mesafeli satış

MADDE 9 (1) Satış, kiralama veya taksitli alışveriş teklifinin, posta, sipariş veya katalog gibi yazılı iletişim yolu ile ve/veya tüketicinin ürünü göremeyeceği başka bir yolla yapılması halinde, yazılı iletişim bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-III)’te belirtilen tüm bilgileri içermelidir.

Enerji verim sınıfı

MADDE 10 (1) Bir cihazın enerji verimlilik sınıfı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-IV)’e uygun olarak belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4703 sayılı Ürünlere İlişkin

Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.

Denetim

MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetim 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır.

rürlük

MADDE 13(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK-I

ETİKET-1       ETİKET-2

Etikette yer alacak bilgiler aşağıdaki şekilde olmalıdır:

I – Üreticinin adı veya ticari markası.II – Üreticinin model tanımı. Ayrılabilir (split) ve çoklu ayrılabilir (multi-split) üniteler için, kombinasyonun iç ve dış unsurlarının, aşağıdaki rakamların kullanılmasıyla oluşturulan model tanımı.
III – Modelin veya kombinasyonun Ek IV’e uygun olarak belirlenmiş enerji verimlilik sınıfı. Gösterge harfi içeren okun uç kısmı, ilgili okun uç kısmı ile aynı hizada olmalıdır. Gösterge harfi içeren okun yüksekliği, enerji sınıfını gösteren okun yüksekliğinden az, iki katından da fazla olamaz.

IV – Bir  modelin,  Avrupa  Parlamentosu  ve  Avrupa  Konseyi’nin  17  Temmuz  2000  tarih  1980/2000/EC  sayılı Topluluğun Eko-Etiketleme Ödülü Planı başlıklı Tüzüğü kapsamında “AB Eko-etiketi” almaya hak kazanması halinde, eko-etiketin bir kopyası söz konusu Tüzüğün gereklerine aykırı olmamak kaydıyla etiketin bu bölümüne iliştirilebilir.

V – Bu  Yönetmeliğin  2  nci  maddesinde belirtilen  uyumlaştırılmış ulusal standartların  test prosedürlerine uygun olarak belirlenen  tam yüklü  ve  soğutma  konumunda  yılda ortalama 500  saatin, yine Madde  2’de belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartlarda tanımlanmış toplam girdi gücü ile çarpımı sonucunda hesaplanan yıllık indikatif enerji tüketimi (T1 ılıman iklim şartları).

VI – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine uygun olarak, tam yük soğutma konumunda kW cinsinden cihazın soğutma kapasitesi olarak belirtilen soğutma çıktısı (T1 ılıman iklim şartları).

VII – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine uygun olarak, tam yük soğutma konumunda cihazın enerji verim oranı (T1 ılıman iklim şartları).

VIII – Cihazın türü: Sadece soğutucu, soğutucu/ısıtıcı. Bu indikatif ok, ilgili tiple aynı seviyede yer almalıdır.

IX – Soğutma konumu: Hava soğutmalı, su soğutmalı. Bu indikatif ok, ilgili tiple aynı seviyede yer almalıdır.

X – Sadece  ısıtma  özelliği  de  olan  cihazlar  için  (Etiket  2),  bu  Yönetmeliğin  2  nci  maddesinde  belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine uygun olarak, tam yükte ısıtma konumunda kW cinsinden cihazın ısıtma kapasitesi olarak belirtilen ısı çıkışı (T1 ılıman iklim şartları, +7 C sıcaklık şartları).

XI – Sadece  ısıtma  özelliği  de  olan  cihazlar  için  (Etiket  2),  bu  Yönetmeliğin  2  nci  maddesinde  belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine uygun olarak belirlenen, A (çok verimli) – G (az verimli) ölçeğinde açıklanan ve Ek-IV’e uygun olan ısıtma konumundaki enerji verimlilik sınıfı ( T1 ılıman iklim şartları, +7 C sıcaklık şartları). Cihazın ısıtma özelliği direnç elemanı tarafından sağlanıyorsa performans katsayısı “1” değerinde olmalıdır.

XII – Beyan edilmişse, Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ’e uygun olarak belirlenen standart çalışma esnasındaki gürültü.

Etiketin belirli bazı özellikleri aşağıda gösterilmiştir:

Kullanılan Renkler;

CMYK: Cyan(yeşilimsi mavi), magenta(morumsu kırmızı), sarı, siyah. Örnek: 07X0:%0 cyan, %70 magenta, %100 sarı, %0 siyah.

Ok işaretleri:

-A: X0X0, -B: 70X0,

-C: 30X0, -D: 00X0,

-E: 03X0, -F: 07X0,

-G: 0XX0,

Çerçeve rengi X070 olacaktır.

Enerji verim sınıfı gösterge oku zemin rengi siyahtır. Tüm yazılar siyahtır. Zemin beyazdır.

EK-II

FİŞ

Fiş aşağıdaki bilgileri içerecektir. Bu bilgiler, aynı üretici tarafından üretilen çeşitli modelleri kapsayan bir tablo halinde verilebilir ve bu bilgiler, aşağıda belirtilen sıraya göre veya cihazın tanımının yanında yer alacaktır.

I. Üreticinin ticari markası.

II. Üreticinin model tanımı. Ayrılabilir (split) ve çoklu ayrılabilir (multi-split) üniteler için, kombinasyonun iç ve dış unsurlarının aşağıdaki rakamların kullanılmasıyla oluşturulan model tanımı.

III. Ek- IV’de tanımlanan şekilde enerji verim sınıfı. Enerji verim sınıfı, A’dan (çok verimli) – G’ye (az verimli) kadar harflerden oluşan bir ölçekte gösterilir. Bu bilgi bir tablo içinde verilecekse ölçeğin A’dan (çok verimli) – G’ye (az verimli) doğru olduğunun açıkça gösterilmesi şartıyla başka şekilde de belirtilebilir.

IV. Bilgiler bir tablo halinde veriliyorsa ve listelenen cihazlardan bazıları 1980/2000/EC sayılı Tüzük kapsamında ‘AB Eko-etiketi” almaya hak kazanmışsa bu bilgiye fişte yer verilebilir. Bu durumda, bu bilginin yer aldığı satırın başında “AB Eko-etiketi” yazmalı ve burada eko-etiketin bir kopyası yer almalıdır. Bu hüküm, Topluluğun Eko- Etiketleme Ödülü Planı gereklerine aykırılık teşkil etmez.

V. Ek I’in 5 inci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine göre belirlenen yıl başına ortalama 500 saat kullanıma dayalı yıllık indikatif enerji tüketimi (T1 ılıman iklim şartları ).

VI. Ek-I’in 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine göre belirlenen tam yükte soğutma konumunda kW cinsinden cihazın soğutma kapasitesi olarak tanımlanan soğutma çıktısı (T1 ılıman iklim şartları).

VII. Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine göre belirlenen tam yükte soğutma konumundaki enerji verimlilik oranı (T1 ılıman iklim şartları).

VIII. Cihazın türü: Sadece soğutucu, soğutucu/ısıtıcı.

IX. Soğutma konumu: Hava soğutmalı, su soğutmalı.

X.  Ek-I’in 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine göre ısıtma özelliği de olan cihazlar için tam yükte ısıtma konumunda kW cinsinden cihazın ısıtma kapasitesi olarak tanımlanan ısı çıkışı (T1 ılıman iklim şartları, +7 C) sıcaklık şartları).

XI. Ek I’in 11 inci maddesinde belirtildiği şekilde, ısıtma özelliği de olan cihazlar için bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine göre A (çok verimli) – G (az verimli) ölçeğinde açıklanan ve Ek-IV’e uygun olan ısıtma konumundaki enerji verimlilik sınıfı (T1 ılıman iklim şartları, +7 C) sıcaklık şartları). Cihazın ısıtma özelliği direnç elemanı tarafından sağlanıyorsa performans katsayısı “l” değerinde olmalıdır.

XII. Beyan edilmişse, Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğe uygun olarak belirlenen standart çalışma esnasındaki gürültü.

XIII. Üreticiler  ek  olarak,  bu  Yönetmeliğin  2  nci  maddesinde  belirtilen  uyumlaştırılmış  ulusal  standartların test yöntemlerine uygun olarak 5-8 inci maddelere göre belirlenmiş diğer test koşullar bağlamında da bilgi verebilir.

Renkli veya siyah beyaz etiketin bir kopyasının fişe ekli olması durumunda, fişte sadece ilave edilmesi gerekli olan diğer bilgiler yer alır.

EK-III

Posta ile sipariş ve diğer mesafeli satış yöntemleri

Bu Yönetmelikle belirtilen posta ile sipariş katalogları ve diğer basılı ve/veya elektronik iletişimlerde aşağıda belirtilen bilgiler yine aşağıda belirtilen sıraya göre yazılacaktır:

1. Üreticinin ticari markası.

2. Üreticinin model tanımı. Ayrılabilir (split) ve çoklu ayrılabilir (multi-split) üniteler için, kombinasyonun iç ve dış unsurlarının aşağıdaki rakamların kullanılmasıyla oluşturulan model tanımı.

3. Ek- IV’de tanımlanan şekilde enerji verim sınıfı. Enerji verim sınıfı, A’dan (çok verimli) – G’ye (az verimli) kadar harflerden oluşan bir ölçekte gösterilir. Bu bilgi bir tablo içinde verilecekse ölçeğin A’dan (çok verimli) – G’ye (az verimli) doğru olduğunun açıkça gösterilmesi şartıyla başka şekilde de belirtilebilir.

4. Bilgiler bir tablo halinde veriliyorsa ve listelenen cihazlardan bazıları 1980/2000/EC sayılı Tüzük kapsamında “AB Eko-etiketi” almaya hak kazanmışsa bu bilgiye fişte yer verilebilir. Bu durumda, bu bilginin yer aldığı satırın başında “AB Eko-etiketi” yazmalı ve burada eko – etiketin bir kopyası yer almalıdır. Bu hüküm, Topluluğun Eko- Etiketleme Ödülü Planı gereklerine aykırılık teşkil etmez.

5. Ek I’in 5 inci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine göre belirlenen yıl başına ortalama 500 saat kullanıma dayalı yıllık indikatif enerji tüketimi (T1 ılıman iklim şartları).

6. Ek-I’in 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine göre belirlenen tam yükte soğutma konumunda kW cinsinden cihazın soğutma kapasitesi olarak tanımlanan soğutma çıktısı (T1 ılıman iklim şartları).

7. Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine göre belirlenen tam yükte soğutma konumundaki enerji verimlilik oranı (T1 ılıman iklim şartları).

8. Cihazın türü: Sadece soğutucu, soğutucu/ısıtıcı.

9. Soğutma konumu: Hava soğutmalı, su soğutmalı.

10. Ek-I’in 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine göre ısıtma özelliği de olan cihazlar için tam yükte ısıtma konumunda kW cinsinden cihazın ısıtma kapasitesi olarak tanımlanan ısı çıkışı (T1 ılıman iklim şartları, +7C) sıcaklık şartları).

11. Ek I’in 11 inci maddesinde belirtildiği şekilde, ısıtma özelliği de olan cihazlar için bu Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine göre A (çok verimli) – G (az verimli) ölçeğinde açıklanan ve Ek IV’e uygun olan ısıtma konumundaki enerji verimlilik sınıfı (T1 ılıman iklim şartları, +7C) sıcaklık şartları).  Cihazın  ısıtma  özelliği  direnç  elemanı  tarafından  sağlanıyorsa  performans  katsayısı  “l”  değerinde olmalıdır.

12. Beyan edilmişse, Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğe uygun olarak belirlenen standart çalışma esnasındaki gürültü.

13. Üreticiler  ek  olarak,  bu  Yönetmeliğin  2  nci  maddesinde  belirtilen  uyumlaştırılmış  ulusal  standartların  test yöntemlerine uygun olarak 5-8 inci maddelere göre belirlenmiş diğer test koşullar bağlamında da bilgi verebilir.

EK–IV

Sınıflandırma

1. Enerji  verimlilik  oranının, T1 ılıman  iklim  şartlarında bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde  belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların test yöntemlerine göre belirlenmiş olması halinde, enerji verimlilik sınıfı aşağıdaki tablolara uygun olarak belirtilir.

Tablo 1 – Hava Soğutmalı Klimalar

Tablo 1.1

Enerji verimlilik sınıfıAyrılabilir (split) ve çoklu ayrılabilir(multi-split) üniteler
A3,20 < EVO*
B3,20 ≥ EVO > 3,00
C3,00 ≥ EVO > 2,80
D2,80 ≥ EVO > 2,60
E2,60 ≥ EVO > 2,40
F2,40 ≥ EVO > 2,20
G2,20 ≥ EVO

Tablo 1.2

Enerji verimlilik sınıfıPaketli*
A3,00 < EVO
B3,00 ≥ EVO > 2,80
C2,80 ≥ EVO > 2,60
D2,60 ≥ EVO > 2,40
E2,40 ≥ EVO > 2,20
F2,20 ≥ EVO > 2,00
G2,00 ≥ EVO

*Paketli  çift  kanallı  birimler  (ticari  olarak  “çift  kanallı”  olarak  bilinen);  tamamen ayarlanan  boşluğun  içine  yerleştirilen  ve  hava  alış-veriş  kondansatörleri  iki  kanal vasıtasıyla dışarıya bağlanan klimalar olup bunlar -0,4 doğrulama faktörüyle Tablo 1.2’ye göre sınıflandırılırlar.

Tablo 1.3

Enerji verimlilik sınıfıTek Kanallı
A2,60 < EVO
B2,60 ≥ EVO > 2,40
C2,40 ≥ EVO > 2,20
D2,20 ≥ EVO > 2,00
E2,00 ≥ EVO > 1,80
F1,80 ≥ EVO > 1,60
G1,60 ≥ EVO

Tablo 2 – Su Soğutmalı Klimalar

Tablo 2.1

Enerji verimlilik sınıfıAyrılabilir (split) ve çoklu ayrılabilir(multi-split) üniteler
A3,60 < EVO
B3,60 ≥ EVO > 3,30
C3,30 ≥ EVO > 3,10
D3,10 ≥ EVO > 2,80
E2,80 ≥ EVO > 2,50
F2,50 ≥ EVO > 2,20
G2,20 ≥ EVO

Tablo 2.2

Enerji verimlilik sınıfıPaketli
A4,40 < EVO
B4,40 ≥ EVO > 4,10
C4,10 ≥ EVO > 3,80
D3,80 ≥ EVO > 3,50
E3,50 ≥ EVO > 3,20
F3,20  ≥ EVO > 2,90
G2,90  ≥ EVO

2. Performans katsayısının, T1 ılıman iklim şartlarında – (+7C) sıcaklık şartlarında, bu Yönetmeliğin  2  nci  maddesinde  belirtilen  uyumlaştırılmış  ulusal  standartların  test yöntemlerine göre belirlenmiş olması halinde, ısıtma konumunda enerji verimlilik sınıfı aşağıdaki tablolara uygun olarak belirtilir.

Tablo 3 – Hava Soğutmalı Klimalar – Isıtma Konumu

Tablo 3.1

Enerji verimlilik sınıfıAyrılabilir (split) ve çoklu ayrılabilir(multi-split) üniteler
A3,60 < PK**
B3,60  ≥ PK > 3,40
C3,40  ≥ PK > 3,20
D3,20  ≥ PK > 2,80
E2,80  ≥ PK > 2,60
F2,60  ≥ PK > 2,40
G2,40  ≥ PK

Tablo 3.2

Enerji verimlilik sınıfıPaketli*
A3,40 < PK
B3,40 ≥ PK > 3,20
C3,20 ≥ PK > 3,00
D3,00 ≥ PK > 2,60
E2,60 ≥ PK > 2,40
F2,40 ≥ PK > 2,20
G2,20 ≥ PK

*Paketli  çift  kanallı  birimler  (ticari  olarak  “çift  kanallı”  olarak  bilinen);  tamamen ayarlanan  boşluğun  içine  yerleştirilen  ve  hava  alış  –  veriş  kondansatörleri  iki  kanal vasıtasıyla dışarıya bağlanan klimalar olup bunlar -0,4 doğrulama faktörüyle Tablo 3.2’ye göre sınıflandırılırlar.

Tablo 3.3

Enerji verimlilik sınıfıTek Kanallı
A3,00 < PK

B3,00 ≥ PK > 2,80
C2,80 ≥ PK > 2,60
D2,60 ≥ PK > 2,40
E2,40 ≥ PK > 2,10
F2,10 ≥ PK > 1,80
G1,80 ≥ PK

Tablo 4 – Su Soğutmalı Klimalar – Isıtma Konumu

Tablo 4.1

Enerji verimlilik sınıfıAyrılabilir (split) ve çoklu ayrılabilir(multi-split) üniteler
A4,00 < PK
B4,00 ≥ PK > 3,70
C3,70 ≥ PK > 3,40
D3,40 ≥ PK > 3,10
E3,10 ≥ PK > 2,80
F2,80 ≥ PK > 2,50
G2,50 ≥ PK

Tablo 4.2

Enerji verimlilik sınıfıPaketli
A4,70 < PK
B4,70 ≥ PK > 4,40
C4,40 ≥ PK > 4,10
D4,10 ≥ PK > 3,80
E3,80 ≥ PK > 3,50
F3,50 ≥ PK > 3,20
G3,20 ≥ PK

(*) Enerji verimlilik oranı

Mekanik Başkan

Mekanik Başkan

20 yılı aşkın süredir bulunduğum mekanik tesisat sektörü hakkında önemli bilgileri topluyor, derliyor ve sizlerle paylaşıyorum. Online hesaplamalar ile seçimleri pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

Yorumlar

avatar
  Abone ol  
Bildir